Toy - Rafah, Gaza Strip | Jon Elmer 2003

Toy - Rafah, Gaza Strip | Jon Elmer 2003

Rafah, Gaza Strip | Jon Elmer 2003